Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons restaurant gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

ALGEMENE REGELS

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Paviljoen van de Dame, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • De directie en/of medewerkers zijn ten allen tijden gerechtigd om iemand te verzoeken het pand te verlaten/de toegang te ontzeggen en daar moet men naar handelen.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de lift. 
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Restaurant bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Paviljoen van de Dame is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Restaurant werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Paviljoen van de Dame hanteert een alcoholbeleid, dit houdt in dat personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken mogen kopen. Bij twijfel over de leeftijd mag de medewerker vragen om een legitimatiebewijs. Tevens bepaald de directie wanneer er gestopt wordt met schenken bij overmatig gebruik bij personen boven de 18 jaar.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Paviljoen van de Dame leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Paviljoen van de Dame hanteert een hondenbeleid, honden zijn bij ons niet toegestaan.
 • Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het restaurant te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven. 
 • Parkeren is gratis, maar op eigen risico.

REGLEMENT ZALEN:

Reserveringsvoorwaarden 

Uiterlijk 3 werkdagen voor uw bijeenkomst ontvangen wij het, voor de factuur bepalende, aantal gasten die tijdens uw evenement aanwezig zullen zijn. Tevens horen wij ook graag de definitieve tijden voor het verloop van het event en de eventuele dieetwensen van uw gasten. Het financiële risico, dat er op de dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn, wordt gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van het opgegeven, definitieve aantal personen. Als er op de dag van uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn, worden deze kosten op basis van nacalculatie in de eindfactuur meegenomen. 

Betalingsvoorwaarden 

Om de offerte definitief te maken zien wij graag een aanbetaling van 25 procent tegemoet. 

Twee weken voor de gereserveerde datum zien wij graag een aanbetaling van 50 procent tegemoet.

Dit geldt voor offertes boven de €1.000,-. 

Wij vragen u de eindfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons over te maken. Tevens kunt u tijdens uw verblijf alle facetten op rekening boeken. 

Kostenoverzicht 

Bijgevoegd vindt u het kostenoverzicht voor uw bijeenkomst. Indien u aanvullingen heeft, andere wensen of vragen, dan kunt u ons te allen tijd telefonisch bereiken of per mail. Wij zien ernaar uit u en uw gasten bij Paviljoen van de Dame te mogen ontvangen. 

Extra Kosten Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huurprijs. Eventuele extra schoonmaakkosten zullen eveneens in rekening worden gebracht. 

Optie 

Graag vragen wij u de gegevens op juistheid en op volledigheid te controleren en indien akkoord gaat met deze optie voor vrijdag 6 december 2019 ondertekend aan ons te retourneren. 

Algemene voorwaarden Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien op www.khn.nl. Indien gewenst kunnen wij u deze voorwaarden ook kosteloos toesturen. 

Schade 

Wij zijn nimmer aansprakelijk, voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Paviljoen van de Dame of een van haar medewerkers. 

Parkeren U kunt gratis bij ons parkeren. Mocht het parkeerterrein vol zijn, dan verwijzen wij u naar het parkeerterrein naast de tennisbaan of van Het Fletcher Familiehotel vooraan de Groningerweg. 

HET IS VERBODEN OM:

 • Om de rust, orde en veiligheid te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in of buiten het restaurant. Vraag bij de receptie of uw decoratie is toegestaan. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast. 
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het Restaurant mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het restaurant kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben(in welke vorm dan ook). Hieronder valt ook het gebruik van lachgasballonnen, patronen of lachgasflessen. Bij gebruik van en het handelen in drugs schakelt de restaurant directie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt in het restaurant of zalen zijn wij genoodzaakt €175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
 • Ons parkeerterrein als carpoolplaats te gebruiken.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie Restaurant.

Versie december 2019

Copyright © 2020 Paviljoen van de Dame, een onderdeel van The Amaze Group