Privacyverklaring sollicitanten en medewerkers

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens wanneer je bij ons werkzaam bent of solliciteert?

Privacyverklaring van Paviljoen van de Dame
Indien je bij een Paviljoen van de dame solliciteert of werkzaam bent, dan verwerkt De Dame persoonsgegevens van jou. In deze privacyverklaring(de“Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers worden verwerkt, met welk doel en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast tref je ook overige
relevante informatie aan in het kader van persoonsgegevens.

Paviljoen van de Dame vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Toepasselijkheid Privacyverklaring
De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van Paviljoen van de Dame verband houdende met sollicitanten en medewerkers. Bijlage 1 aan deze Privacyverklaring bevat een lijst van
het restaurant die onder deze Privacyverklaring vallen.
De Dame informeert sollicitanten en medewerkers over de verwerking van persoonsgegevens onder meer via vacature websites, webpagina’s en diverse (digitale) medewerkersplatforms.
Daarnaast wordt deze Privacyverklaring bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst verstrekt. Door
te solliciteren of in dienst te treden bij De Dame bevestigt u dat u akkoord bent met de wijze vanverwerking van persoonsgegevens zoals in de Privacyverklaring beschreven.

2. Wat is het doel en de grondslag van de verwerkingen?
Paviljoen van de Dame verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden.Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt.

a. Werving en selectie van kandidaten
Paviljoen van de Dame verwerkt persoonsgegevens in het kader van een effectief en efficiënt wervingsen selectieproces van nieuwe medewerkers. De verwerking vindt plaats met jouw toestemming door toezending van jouw CV en motivatiebrief, als ook omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang (werving en selectie van personeel).

b. Personeelsadministratie
Als werkgever voert Paviljoen van de Dame een personeelsadministratie voor de registratie en actualisatie van personeelsgegevens. Wij doen dit in het kader van personeelsbeheer. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die vastgelegd moeten worden op grond van een wettelijke verplichting.

c. Salaris- en urenadministratie
Voor het uitbetalen van salarissen voert Paviljoen van de Dame een salaris- en urenadministratie. Het gaat hierbij om verwerkingen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst en waartoe De Dame ook wettelijk verplicht toe is.

d. Verzuimregistratie en beleid
Paviljoen van de Dame houdt het verzuim van haar medewerkers bij als onderdeel van haar salarisadministratie, alsook voor preventie van verzuim en om re-integratie te bevorderen. Deze verwerkingen zijn nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en zijn nodig voor uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook heeft De Dame een gerechtvaardigd belang (preventie en bevorderen re-integratie) bij deze verwerkingssoort.

e. Opleiding en beoordeling van medewerkers
Paviljoen van de Dame verzamelt gegevens om jouw functioneren als medewerker te kunnen beoordelen en voor het bieden van opleidingsmogelijkheden. Paviljoen van de Dame heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens (goede bedrijfsvoering en goed werkgeverschap) en heeft deze gegevens nodig om uitvoering te geven aan haar opleidingsverplichtingen.

f. Beveiliging van het Restaurant
Onze locatie en restaurant en parkeerterreinen zijn voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan. Wij hebben een gerechtvaardigd belang
(beveiliging) om deze gegevens te verwerken.

g. Marketing van het restaurant
Paviljoen van de Dame gebruikt soms beeldmateriaal en informatie over/van medewerkers voor marketing van het restaurant via sociale media, tijdschriften en promotiemateriaal. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld foto’s of interviews van medewerkers. De gegevens worden slechts verwerkt indien jij hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

h. Delen van nieuws en relevante personeelsinfo
Paviljoen van de Dame verspreidt via e-mail nieuwsbrieven en relevante personeelsinformatie aan medewerkers. Wij verzamelen jouw e-mailadres om met jouw toestemming deze nieuwsbrieven en informatie met jou te kunnen delen.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Paviljoen van de Dame van sollicitanten?
Paviljoen van de Dame zal de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
a. identificatie- en contactgegevens zoals titel, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer en eventuele tewerkstellingsdocumenten;
b. opleidings- en sollicitatiegegevens zoals CV, motivatiebrief, opleidingen, cursussen, assessments, referenties;
c. interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites van Paviljoen van de Dame klikgedrag, cookie ID en contact met Paviljoen van de Dame; en
d. andere gegevens die vrijwillig en aanvullend door jou aan ons zijn verstrekt, zoals een foto,informatie over jouw interesses, hobby’s en overige.
Bron
De bovenvermelde gegevens ontvangt Paviljoen van de Dame:
• rechtstreeks van jou;
• via vacaturesites waarop vacatures van Paviljoen van de Dame zijn te vinden;
• via facebook, whatsapp of instagram indien je één van deze media gebruikt voor jouw
sollicitatie; of
• via een vriend of vriendin die jou bij ons heeft aanbevolen.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Paviljoen van de Dame van medewerkers?
Paviljoen van de Dame zal de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
a. identificatie- en contactgegevens zoals titel, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres, burgerlijke staat, telefoonnummer en eventuele tewerkstellingsdocumenten;
b. opleidings- en sollicitatiegegevens zoals CV, motivatiebrief, opleidingen, cursussen,
assessments, referenties;
c. IBAN-nummer;
d. identiteitsbewijs en BSN;
e. kleding- en schoenmaat;
f. salarisgegevens, loonheffingsformulier, urenregistraties, kortdurend en langdurig verlof,
verzuim en andere voor de salarisadministratie relevante gegevens;
g. gegevens die betrekking hebben op jouw functioneren;
h. interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites van Paviljoen van de Dame, klikgedrag,
cookie ID en contact met Paviljoen van de Dame; en
i. andere gegevens die vrijwillig en aanvullend door jou aan ons zijn verstrekt, zoals foto’s,
informatie over jouw interesses, hobby’s en overige.
Bron
De bovenvermelde gegevens ontvangt Paviljoen van de Dame:
• rechtstreeks van jou;
• de desbetreffende Arbodienst en/of bedrijfsarts;
• leerbedrijven en onderwijsinstellingen;
• via vacaturesites waarop vacatures van Paviljoen van de Dame zijn te vinden;
• via facebook, whatsapp of instagram indien je één van deze media gebruikt voor jouw
sollicitatie; of
• via een vriend of vriendin die jou bij ons heeft aanbevolen.

5. Aan wie verstrekt Paviljoen van de Dame persoonsgegevens?
Paviljoen van de Dame verstrekt alleen persoonsgegevens aan andere partijen om de onder punt 2 vermelde
verwerkingen te faciliteren en te kunnen doen plaatsvinden. Hieronder treft u een overzicht van (de
categorieën) ontvangers aan.

a. de desbetreffende vestiging waar u solliciteert;

b. (IT) service providers en softwarebedrijven;

c. handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;

d. de Arbodienst

e. het UWV;

f. de salarisadministrateurs en controleurs van Paviljoen van de Dame.
Bovendien kan Paviljoen van de Dame persoonlijke informatie delen om:
– geldende wet- en regelgeving na te leven;
– te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;
– geldige wettelijke procedures na te leven;
– de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van Paviljoen van de Dame, gasten of medewerkers te borgen;
– te reageren op een noodgeval.
Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens
verwerkt op basis van onze instructies, voldoende passende (beveiligings)maatregelen neemt en ons
garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

6. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER
Paviljoen van de Dame kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer
persoonsgegevens door ons buiten de EER worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend
niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere
dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de
persoonsgegevens te garanderen.

7. Cookies
Paviljoen van de Dame maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies
hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige
cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen
we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele
cookies verwerken persoonsgegevens buiten jouw zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze
dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt
gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd jouw toestemming voor
het vragen van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

a. Analytische cookies- met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van
de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden
verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden
opgeslagen:
o het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en
regelgeving;
o technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
o vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
o welke internetpagina’s je bezoekt.

b. Advertentiecookies – wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde
advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De
advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

c. Social – cookies waarmee de inhoud van de Paviljoen van de Dame websites op sociale media kan
worden gedeeld, zoals Twitter, Facebook, Google + Linkedin en Youtube. Wij hebben geen
invloed op de cookies die sociale media plaatsen en de data die zij verzamelen.

d. Marketing – cookies waarmee wij relevante op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. Je
kunt denken aan relevante aanbiedingen en informatie over onze services en diensten. Dit
doen wij op basis van geanonimiseerde gegevens over surf-, zoek- en koopgedrag, via onze
eigen kanalen en die van derden. Indien je deze cookies uitschakelt krijg je nog steeds
advertenties te zien, echter minder relevant. Deze cookies geven daarnaast inzicht in de
effectiviteit van advertenties.

e. Overig – cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies
die helpen bij het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies
onthouden o.a. voorkeuren en interesses. Hierbij kun je denken aan taal- en valutavoorkeur, favoriete restaurent en gewenste betaalmethode.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer kan opslaan, kun je dat aangeven in de
cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies al eerder
geaccepteerd? Dan krijg je deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf
te verwijderen. Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door jouw browserinstellingen te
wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts
gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.
Gebruikte cookies door derden
Paviljoen van de Dame maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen
kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan. 

Paviljoen van de Dame gebruikt
ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:
– Feedbackify
– Cookiebar
– Sessie
– Login
– RequestVerification
– Facebook
– Google Analytics
– Google Tag Manager
– Hotjar
– Trengo
– Doubleclick
– Shoppingminds
Google Analytics
Paviljoen van de Dame maakt gebruik van Google Analytics. Het laatste deel van IP-adres van de bezoeker van
de website wordt gemaskeerd. Wij delen wij geen andere gegevens met Google via Google Analytics.

8. Hoe lang bewaart Paviljoen van de Dame Exclusief persoonsgegevens?
Paviljoen van de Dame bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven gemelde
doelen, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens te bewaren of jij voor de bewaartermijn
toestemming hebt gegeven.
Gegevens van sollicitanten worden niet langer dan vier weken na afronding van de
sollicitatieprocedure gebruikt, tenzij jij toestemming geeft voor een langere bewaarduur.

9. Beveiliging en maatregelen
Paviljoen van de Dame hanteert een hoog niveau van beveiliging van gegevens van sollicitanten en
medewerkers. Paviljoen van de Dame treft passende organisatorische en technische maatregelen om
vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te waarborgen, alsook om onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens tegen te gaan. Toegang tot gegevens door medewerkers van Van der Paviljoen van de Dame geschiedt
op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know
principe). Paviljoen van de Dame toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en
onderliggende IT systemen. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde
partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens..
De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%)
beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen
beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om
de gevolgen voor jouw privacy zoveel mogelijk te beperken.

10. Aansprakelijkheid
Gelet op het hiervoor onder punt 9 vermelde kan Paviljoen van de Dame niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk
worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot
persoonsgegevens die niet aan Paviljoen van de Dame kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet
verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of
waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder
deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen op
de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert Paviljoen van de Dame geen
aansprakelijkheid en heeft een sollicitant of (ex-)medewerker geen recht op schadevergoeding,
nakoming of enige andere aanspraak jegens Paviljoen van de Dame.

11. Jouw privacy rechten
Als sollicitant of medewerker bij Paviljoen van de Dame kun je een verzoek doen tot inzage, correctie,
verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht
om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere
verwerkingen op basis daarvan onverlet.

a. Recht op inzage
Je hebt het recht om aan Paviljoen van de Dame te vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken.
Als wij gegevens van jou verwerken heb je het recht om inzage te krijgen in de betreffende
persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van
deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

b. Recht op rectificatie
Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen om dit te
corrigeren.

c. Recht op verwijdering
Je kan ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van jou te verwijderen in de
volgende gevallen:
– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verzameld of anderszins verwerkt;
– indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door jou is ingetrokken;
– de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
– wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
– wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten
verzameld.

d. Recht op beperking
Als je een onjuistheid in jouw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als je bezwaar hebt
gemaakt tegen de verwerking, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we
jouw verzoek in behandeling hebben. Je kan ons ook om beperking van de verwerking
verzoeken als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet
meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij deze nodig hebt voor een
rechtsvordering.

e. Recht op overdraagbaarheid
Indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming of de verwerking via
geautomatiseerde procedés wordt verricht, kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens
aan jou over te dragen. Ook kan je ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

f. Recht op bezwaar
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens
die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van
jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor
directe marketingdoeleinden.
Uitoefenen rechten
Wil je van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres van het desbetreffende restaurant (zie Bijlage 1 bij de
Privacyverklaring). Jouw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangendat je je identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen Paviljoen van de Dame zal jou binnen vier
weken informeren over haar besluit, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd
nodig hebben.
Houd er rekening mee dat Paviljoen van de Dame onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke
(privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan jouw verzoek te voldoen.
Klachten
Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kun je deze zenden aan het
hiervoor vermelde adres of e-mailadres. Desgewenst kan je ook een klachtenprocedure starten bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht en kan
besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

12. Identiteit en Contactgegevens
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact
worden opgenomen met het desbetreffende Hotel. Deze contactgegevens treft u aan op de Bijlage
1 bij de Privacyverklaring. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk
verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren.
Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:
Paviljoen van de Dame
T.a.v. Imogen Westerhof
Groningerweg 19
9765 TA Paterswolde
sales@paviljoenvandedame.nl 

13. Wijziging van de Privacyverklaring
Paviljoen van de Dame kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring
zullen direct via de websites vermeld op Bijlage 1 worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en
onverkort van toepassing op het privacy beleid van Paviljoen van de Dame. Paviljoen van de Dame raadt daarom aan om
regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Copyright © 2020 Paviljoen van de Dame, een onderdeel van The Amaze Group